Пражский крысарик (Ратлик)

Сайт Официального Представителя Чешского Породного Клуба в русскоговорящих странах


Главная
Главная
Форум
Форум
Регистрация
Регистрация
Выход
Выход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Все о породе ПРАЖСКИЙ КРЫСАРИК » Все о пражских крысариках. » Вопросы-ответы по породе Пражский Крысарик. (Задаём любые вопросы по породе.)
Вопросы-ответы по породе Пражский Крысарик.
ChezariaДата: Среда, 24.02.2016, 17:26 | Сообщение # 1
Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 2429
Статус: Offline
Сейчас трудно во всём ворохе информации в интернете найти правильные ответы на вопросы.
Пожалуста, задавайте. Попробуем разобраться.

Добавлено (22.10.2014, 16:53)
---------------------------------------------
Вернёмся к вопросу о функциональности маленьких животных.

Думаю, что природа может с вами очень даже сильно поспорить. Возьмём к примерок всевозможных мышек, есть мышки весом всего 2 грамма, обезьянки игрунки….. На пример голый крот – совершенно махонькое животное поражает не только уникальной выживаемостью, но и немыслимым долголетием ( 25 лет) для таких крошечных размеров, ну и я не говорю о птичках колибри, которые несутся и высиживают своих птенчиков.
Но вернёмся к собакам.

По теории о не функциональности мелких животных можно сделать вывод, что например стандартный пинчер, должен быть нефункционален относительно добермана, но …. Думаю, что вы согласитесь, что это совершенная глупость. Возьмём , цвергпинчера… ну это вообще должна быть обморочная собачка т.к. по сравнению с доберманом, это вообще клоп.
А может всё же дело в другом? Если обратимся к генетике и закрепленным ростовым границам, которые заводчики «удерживали» многие годы. Всегда будет +-, но….
Если удерживать заданные ростовые границы, закрепляя определённые качества, особь будет функциональна (читай выше). Если вы во многих поколениях «закрепляете рост 25, то «выщип» ростом 20 см не может быть функциональным. Но если вы удерживаете из поколения в поколение рост 20-22, то собака ростом 19 см, абсолютно нормальна, она не в чём не уступает другим и это факт, подтвержденный эволюцией природы.
Я в породе 10 лет и для себя веду статистику роста моих собак и их здоровья.
Моя Вики, рост 19 см. Стабильно рожает без всяких проблем в основном по 3 щенка. Рост моих собак до 22 см и только 2 имеют рост 24. Честно? Не вижу разницы, как вы говорите в функциональности. Бусинка, которой в декабре будет 8 лет. Собака с моторчиком, которая с огромным удовольствием ездит в лес. Пинчерёна быстрее попросится на ручки передохнуть, чем Бусёна. Кити, уже будет десять ( рост 22), я не вижу у неё серьёзных изменений в поведении, активная и до сих пор «держит» стаю.
Увеличение роста в породе – это просто, потому, что сейчас практически все породы увеличились в росте, учитывая многие факторы, в том числе и экология . а вот вернуть породу в ростовые границы стандарта ( 20-23) – это серьёзная проблема. Крупные ратлики – это дело новичка, а вот удержать рост в пределах стандарта, зто не просто, здесь нужны знания, опыт и профессионализм.

Резюме: От каких генетически закрепленных ростовых границ вы получили маленькое животное и можно говорить о его функциональности или нефункциональности. И настаиваю на том, что маленький Пражский Крысарик, отличается от большого только ростом.

Добавлено (06.02.2015, 22:09)
---------------------------------------------
 Об окрасах Пражского Крысарика:

 
 
http://www.pk-online.wbs.cz/BARVY-U-KRYSARIKU.html

Добавлено (23.07.2015, 20:52)
---------------------------------------------
Klara Grunerova3 чAktuální status uznání pražského krysaříka a chodského psa – červenec 2015 
Klub přátel psů pražských krysaříků a Klub přátel chodského psa prostřednictvím Českomoravské kynologické unie podaly v letech 2011/2012 žádost o provizorní uznání těchto českých národních plemen na FCI. 
Požadované podklady pro uznání jsou projednány Komisí pro standardy a Vědeckou komisí FCI. Tyto komise po kladném posouzení předkládájí návrhy na provizorní 10-ti leté uznání nových plemen předsednictvu FCI (General Committee). 
Ve své zprávě pro valnou hromadu FCI General Assembly v Budapešti 2014 vědecká komise konstatuje projednávání podkladů pro uznání několika plemen včetně českých. Žádá o doložení zprávy o zdravotní stavu Health Certificate u pražského krysaříka a přepracování zaslaných linie u chodského psa do formátu požadovaného FCI. Toto bylo prostřednictvím ČMKU učiněno a byla očekávána oficiální zpráva o aktuálním statusu uznávacího procesu. 
Žádná informace, výzva k doplnění či komentář nebyl od FCI ČMKU doručen. Materiály byly logicky považovány za přijaté a vyhovující a prodlevy za způsobené procedurálním nastavením uznávacího procesu (různé orgány, různé lhůty pro oznámení+projednání+vyrozumění+oficiální zprávu…). 
Agenda pro Valnou hromadu 2015 byla všemi chovateli a příznivci velmi očekávána vzhledem k možným novinkám. V reportu Vědecké komise se však nepochopitelně neobjevila již naprosto žádná zmínka o českých národních plemenech. 
Zástupci ČMKU na jednání Evropské sekce i GA FCI připomínkovali tuto zprávu s žádostí o vysvětlení. Přímo na jednání ES ani GA nikdo neuměl odpovědět co a kde se „zadrhlo“, bývalý předseda vědecké komise zodpovědný za tuto agendu už nebyl volen. 
Osobně přítomen byl znovuzvolený člen vědecké komise Andres Villalobos Díaz z Mexika. Reprezentanti ČMKU iniciovali schůzku s ním. Ani on však neuměl zodpovědět, jak k situaci došlo a proč posuzování uznávacích dokumentů nepokračovalo. Konstatoval, že Vědecká komise má předběžné oficiální zasedání svoláno na duben 2016, nicméně průběžně spolu komunikuje elektronicky. Aktuálně je zvolena 5-ti členná komise a zatím není známo, kde bude jejím novým prezidentem.Došlo k dohodě, která bude součástí zápisu z GA FCI, že materiály budou znovu ČMKU přeposlány na členy Vědecké komise a FCI office s žádostí o vyjádření stavu uznávacího procesu našich dvou plemen.
1
Jsme přesvědčeni, že jsme splnili požadované podmínky a předpokládáme, že po projednání komisemi budeme vyzváni k doplnění nebo budou žádosti postoupeny předsednictvu FCI ke schválení (General Committee zasedá 3x ročně). 
Tedy vlak za uznáním je na cestě, pár stanic absolvoval, teď si postál na slepé koleji, ale je zpět na trati….Mnoho zahraničních delegací vyjádřilo zájem a podporu; mnozí nás následně kontaktovali s doplňujícími otázkami; někteří delegáti znali přímo plemena, např. posuzovali PK či CHP, jiné zajímal proces uznávání nových plemen v praxi; připojili se zástupci národních kynologických organizací, kde jsou plemena zapisována…. 
Člen předsednictva Tamas Jakkel se nabídl jako „mentor“, pomáhal s uznávacím procesem nově plně uznaných rumunských plemen. Chorvati předali praktickou zkušenost z absolvování jejich uznávacího procesu. 
Tedy nebyli jsme novinkou, o plemenech je již povědomí, je třeba jej rozšiřovat. Na jednání Evropské sekce i GA FCI, kterého se účastnilo 68 zemí FCI, jsme byli slyšet. Je třeba v propagaci pokračovat. Pravidelně se připomínat na jednáních sekce (info o zpětné vazbě na naši interpelaci + propagační materiály pro delegáty) a opakovaně zasílat dotazy a udržovat kontakt v této věci s FCI.
Current status recognition of the Prague Ratter and Chodský Dog - July 2015
Club friends dogs Prague Ratter and Friends Club Chodsky dog through the Czech-Moravian Union canine filed in the years 2011/2012 application for provisional recognition of the Czech national breeds in the FCI.
Required documents for recognition are discussed by the Commission for Standards and Scientific Commission FCI. These commissions after a positive assessment of a proposal for a provisional 10-year recognition of new breeds Bureau FCI (General Committee).
In its report to the General Assembly FCI General Assembly in Budapest in 2014, the Scientific Panel notes discussing documents for the recognition of several breeds, including Czech. Asks for evidence of reports on health status Health Certificate for the Prague Ratter and reprocessing sent to the line with Chodsky dog into the format required by the FCI. This was done through ČMKU and was expected official report on the current status of the recognition process.
No information, call for supplementation or comment was received from FCI ČMKU. The materials were logically deemed accepted and satisfactory and delays caused by procedural setting for the recognition process (different bodies, different notice periods to discuss + + + official notification message ...).
Agenda for the General Meeting in 2015 was all the breeders and supporters of the highly anticipated due to possible news. The report of the Scientific Committee, however, has inexplicably appeared absolutely no mention of the Czech national breed.
ČMKU representatives at the European section GA FCI also commented on the report asking for an explanation. Directly at the EC and GA no one could answer what and where "stalled", the former chairman of the scientific committee responsible for this agenda was not elected.
Personally present was re-elected member of the Scientific Committee Andres Villalobos Diaz of Mexico. Representatives ČMKU initiated a meeting with him. But even he could not answer as to why the situation occurred and the assessment of the certification documents discontinued. He noted that the Scientific Committee has preliminary official meeting convened on April 2016, but kept together communicating electronically. Currently, the elected 5-member committee and is not yet known where will the new president.There was an agreement that will be part of the minutes of the GA FCI that the materials will be re ČMKU forwarded to the members of the Scientific Committee and the FCI office with a request for expression of the status of the recognition process of our two breeds.

Добавлено (23.07.2015, 20:53)
---------------------------------------------
1
We are confident that we have fulfilled the required conditions and we expect that after consultation committee will be asked to complete or the application will be forwarded for approval to the Bureau FCI (General Committee meets 3 times a year).
Thus the train for recognition is on the way, a few stations graduated, now he stood on a siding, but is back on track ....Many foreign delegations have expressed interest and support; Many of us then contacted with additional questions; some delegates knew the right breeds, for example. evaluated the PK CHP and others interested in the process of recognition of new breeds in practice; They joined representatives of national Kennel Clubs, where breeds are written ....
Member of the Bureau Tamas Jakkel is offered as a "mentor" to help with the recognition process now fully recognized by the Romanian breeds. Croats handed practical experience of completing the recognition process.
Thus, we were a novelty, the breeds are already aware, it needs to expand. At the meeting of the European section and GA FCI, which was attended by 68 countries, FCI, we have been heard. It is necessary to promote continued. Regularly remind negotiations on section (info feedback on our interpellation + promotional materials for delegates) and repeatedly send inquiries and to keep in touch on this matter with the FCI.www.cmku.czCMKU.CZНравится   Комментарий   Поделиться

Добавлено (23.07.2015, 20:53)
---------------------------------------------
https://www.facebook.com/events....1111564

Добавлено (24.02.2016, 17:24)
---------------------------------------------
Pražský krysaříkKrysařík je jedno z našich nejstarších plemen. Vždyť to byli právě oni, kdo po staletí ochraňoval sýpky před nájezdy hladových potkanů. Býval chován jak v selských chalupách, tak na hradech a zámcích. První písemné zmínky o něm na území Čech pocházejí už z 1. století n. l.Pražský krysaříkFOTO: Ivana KrčkováJak se ovšem měnily podmínky a technické prostředky, krysařík se svým původním určením ztratil práci a takřka vymizel. Pokusy o obnovení plemene byly podniknuty především v první polovině 20. století, ale až v osmdesátých letech se podařilo plemeno plně rehabilitovat a rozvinout jeho chovatelský program.Hladkosrstý pražský krysařík v typické černé barvě s hnědým pálením má maximální kohoutkovou výšku 23 cm. Patří dnes mezi společenská plemena. Je to ostražitý temperamentní pes, nedůvěřivý k cizím lidem, ale oddaný svému pánovi a jeho rodině. Pražský krysařík není mezinárodně uznaný.   Klara Grunerova24 февраля в 15:30 Česká národní plemena jsou součástí naší kultury 

Existují dvě skupiny plemen psů, která jsou označována jako „národní“. První jsou registrovaní v Mezinárodní kynologické federaci (FCI) a majitelé těchto psů s nimi mohou dobývat uznání na mezinárodních výstavách a soutěžích, druzí na své uznání od FCI teprve čekají. 

Pražský krysařík 

Krysařík je jedno z našich nejstarších plemen. Vždyť to byli právě oni, kdo po staletí ochraňoval sýpky před nájezdy hladových potkanů. Býval chován jak v selských chalupách, tak na hradech a zámcích. První písemné zmínky o něm na území Čech pocházejí už z 1. století n. l. 

Jak se ovšem měnily podmínky a technické prostředky, krysařík se svým původním určením ztratil práci a takřka vymizel. Pokusy o obnovení plemene byly podniknuty především v první polovině 20. století, ale až v osmdesátých letech se podařilo plemeno plně rehabilitovat a rozvinout jeho chovatelský program. 

Hladkosrstý pražský krysařík v typické černé barvě s hnědým pálením má maximální kohoutkovou výšku 23 cm. Patří dnes mezi společenská plemena. Je to ostražitý temperamentní pes, nedůvěřivý k cizím lidem, ale oddaný svému pánovi a jeho rodině. Pražský krysařík není mezinárodně uznaný. 

zdroj Novinky.cz 

http://www.novinky.cz/bydleni....rce=FBSČeská národní plemena jsou součástí naší kulturywww.novinky.czExistují dvě skupiny plemen psů, která jsou označována jako „národní“. První jsou registrovaní v Mez...

Добавлено (24.02.2016, 17:26)
---------------------------------------------
Клара Grunerova
24 февраля в 15:30
 
Чешские национальные породы являются частью нашей культуры

Есть две группы пород собак, которые известны как «национальный». Первой регистрируется в Международном собачьих Федерации (FCI) и владельцев этих собак с ними может победить признание на международных выставках и конкурсах, другие для их признания от FCI по-прежнему ждут.

Прага крысолов

Ratter является одним из наших старейших пород. В конце концов, именно они на протяжении веков лелеял зернохранилища от набегов голодных крыс. Он был разводят как в деревенском коттеджей и замках. Первое письменное упоминание о нем в дату Bohemia обратно в 1 веке нашей эры. Л.

Но, как изменившимся условиям и технических ресурсов, Ratter с его первоначальной идентифицирующий потерял работу и почти исчез. Попытки восстановить породу проводились в основном в первой половине 20-го века, но только в восьмидесятых годах удалось развести полностью восстановить и развивать свою программу разведения.

Гладкая Прага Ratter в типичном черный с коричневым и загар имеет максимальную высоту плеча 23 см. В настоящее время они среди простых пород. Это живая собака оповещения, подозрительных незнакомых, но лояльны к своему хозяину и его семье. Прага Ratter не международное признание.

источник Novinky.cz

http://www.novinky.cz/bydleni....rce=FBS
Чешские национальные породы являются частью нашей культуры
www.novinky.cz
Есть две группы пород собак, которые известны как «национальный». Первой регистрации в Limit ...
Переводчик Google для бизнеса


Счастье - когда занимаешься любимым делом.
 
Форум » Все о породе ПРАЖСКИЙ КРЫСАРИК » Все о пражских крысариках. » Вопросы-ответы по породе Пражский Крысарик. (Задаём любые вопросы по породе.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

RSS Copyright MyCorp © 2019

Design Garanina Marina